جملات و اشعارسرگرمیعمومیویژه

عکس نوشته دختر که داشته باشی و جملات زیبا دختر یعنی …

عکس نوشته دختر که داشته باشی

عکس نوشته پروفایل دختر که داشته باشی و متن های دختر یعنی

در این قسمت مجموعه عکس نوشته و متن های دختر که داشته باشی و جملات دختر یعنی … را قرار داده ایم و امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار بگیرد.

عکس نوشته دختر که داشته باشی

دختر یعنی……
دختر یعنی تمامِ لحظه‌های خوبِ لبخندهای خدا از تَهِ دل. از ابتدای ریشه زدنِ ریشه‌های زندگی در خاکِ وجودِ تک تکِ انسان‌ها. دختر یعنی کاشتنِ هر روز یک درخت و کمک به سبزتر کردنِ صمیمیتِ انسان‌

عکس نوشته دختر که داشته باشی

جملات زیبای دختر یعنی

دختر یعنی لبخند در هجوم گریه ها، آرامش وقت بی قراری ها، عاشقانه ای هنگام غروب،
دختر یعنی تفسیر جمله ی “دوستت دارم” یعنی خدا هم زیباست، عجب نقاشی خوبی است
دختر یعنی دختر، مادر، معصومیت تا بی نهایت…

عکس نوشته دختر که داشته باشی

دختــر یعنـﮯ زیبــآ و شیکــ …!

دختــر یعنــﮯ کلکسیـوסּ عطـر و شـآلـ و لآکــ و مـآنتــو دآشتـסּ …!

دختــر کـﮧ بـاشـﮯ گـآﮩـﮯ تـو غمـ ﮩـآتــ غـرقـﮯ و گـآﮩـﮯ از شآدﮮ بـآلآ و پآییـסּ میپــرﮮ …!

دختــر یعنـﮯ شیطنتــ …! و گآﮩـﮯ مثـﮧ بچـﮧ هــآ نــآز کـردסּ و قهــر کــردסּ …!

دختــر یعنـﮯ عشق لـــوآشکــ و پآستیلـ بــودסּ …!

دختـــر یعنـﮯ بعضـﮯ وقتهــآ عـآشق و دلتنگــ بودסּ …!

دختـــر یعنـﮯ بــآ سلیقــﮧ …!

کسـﮯ کـﮧ نگــرآסּ شیکـ بــودنشـﮧ …! خیلیمـ بــآ دقتـﮧ …!

دختر یعنی دوتا دست کوچولو که تو دستای عشقش گم میشن . . .

دختر یعنی یه عالمه احساس. . .

دختر یعنی وقتی سردش شد بپره بغل عشقش تا گرمش شه . . .

دختر یعنی ظرافت تو رفتارش باشه , نه اینکه ادا پسرا رو درآره . . .

عکس نوشته دختر که داشته باشی

جملات زیبای دختر که داشته باشی برای دختر

دختر یعنی یک دنیا آرامش

دختر یعنی یک دریا احساس

دختر یعنی تا بی کران محبت

دختر یعنی ترانه زندگی

دختر یعنی غرور دلنشین

دختر یعنی نگاه لطیف

دختر یعنی همدل با نیکی

دختر یعنی اغوشی بی همتا

دختر یعنی نعمتی فرای درک بشر

دختر یعنی خودِ خودِ عشق

دختر یعنی ابتدا تا انتها…

عکس نوشته دختر که داشته باشی

دختر یعنی……
دختــــــــــر نمیبازه
میجنگہ
میســــــــــازه
نمیســــــــــوزه
میبــــــــــره
نمیبــــــــــازه
دختــــــــــر صلاح ســــــــــرد دفاعیشــــــــــ
گریہ است
گریہ ے دختر عرشـــــ خدارم میلرزونــــــــــہ حاجۍ
حواست ڪ هســــــــــ؟؟

عکس نوشته دختر که داشته باشی

متن زیبا برای دخترم

دخــــــــــــتر یعنے

عاشق کَـــــفش پاشنه بلند

یعنے نوشتن یادداشت با خودکار رنگی

عکس نوشته دختر که داشته باشی

دخـــــــــــــتر یعنے

ظِـــــراف …یعنے در عین سادگی شیـــــڪ و خوشگل بودن

عکس نوشته دختر که داشته باشی

عکس پروفایل دختر که داشته باشی برای فرزند دختر

دخـــــــــتر که باشی هــــزار بار هم که بگـــــوید:

دوســــــتت دارد!

باز هم خــــــواهی پرســــید:

دوســــــــتم داری؟

و ته دلت همیشــــــه خواهــد لــرزید!

دخـــــــــتر که باشـــــی هر چقـــدر هم که زیبا باشـــــی

نگــــران زیـــباترهایی میشـــوی که شـــاید عاشــــقش شوند!

هروقــــت که صـــــدایت میکند: خـــوشـــــــــــگلم

خـــــدا را شکر میکــــنی که در چشــــمان او زیبـــــایی!

دست خــــــودت نیســــت…

دخـــــــتر که باشـــی همه ی دیوانگـــــــــــی های عالم را بلـــدی

عکس نوشته دختر که داشته باشی

ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ …

ﺑﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺎرانی ﻣﯿﺸﻮم ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻋﺎﺷﻖ♥ﻣے ﺷﻮﻣــــــــــ

ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی ﻣے ﺷﮑﻨﻤــــــــــ

زورم ﺑہ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣۍ رﺳــــــــــﺪ ﺑﻐــﺾ ﻟﻌﻨﺘےه

ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣـے ﻣﯿﮑﺸﻤــــــ !

ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﭘﺮاز راااز….ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ !

ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺷﮑﻬﺎﯾﻢ را ﻧﻤﯿﺎﺑﯽ

ﻋﺎﺷﻘـ ﻟﻮس ﺷﺪﻧﺎم ﻗہــــــــــﺮ ﮐﺮدﻧﺎم ﺣـﺴـــﻮدﺷـــﺪﻧﺎﻣـــــ

دﺧﺘﺮووﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻋﻮض ﻧﻤےﮐﻨﻤــــــــــ

دﻧﯿﺎی دﺧﺘﺮوﻧﻪ رو ﻓﻘﻂ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﻣے ﺗﻮﻧﻪ ﻟﻤــــــــــﺲ ﮐﻨہ

عکس نوشته دختر که داشته باشی

متن های مغرورانه دخترانه

دختر که باشی،
خیال می کشاندت به بعد از ظهر گرم روز تابستانی
که گوشواره های میوه ای از گیلاس های به هم چسبیده
به گوش انداخته اید
همان هایی که هر که بیاویزدشان از شادی لبریز می شود
و خنده ی از ته دل امانش را می برد.

عکس نوشته دختر که داشته باشی

دختر یعنی

دختر یعنی لبخند در هجوم گریه ها، آرامش وقت بی قراری ها، عاشقانه ای هنگام غروب،
دختر یعنی تفسیر جمله ی “دوستت دارم” یعنی خدا هم زیباست، عجب نقاشی خوبی است
دختر یعنی دختر، مادر، معصومیت تا بی نهایت…

عکس نوشته دختر که داشته باشی

جملات زیبا برای فرزند دختر

دختــ ــر باش

دخترونه نــ ـاز کن

دخترونه فکــ ــر کن

دخترونه احســ ــاس کن

دخترونه استدلــ ــال کن

دخترونه زندگــ ــی کن

اما بدون غـم رو به اشتباه تو فرهنگ دخترونه تو جا دادن

عاشـ ــق شو، که زندگــ ــی کنی

یک عمــ ــر، زندگـــ ــی کنی

عکس نوشته دختر که داشته باشی

دختر که باشی

مـــن یــک دختــــرم…

خــالقم به نــــامم ســــوره هایی نازل کـــــــرد…

متــــــــرو برایم جایـــــگاه ویـــژه ساخــــتـــ…

مــن دختــــــرم…

با تمـــام مـــردانگی هایتـــ نمیتوانـــی بفهمــی صــــورتی برایــم یــک دنیــاستـــ…

نمــی توانی بفهمـــمی عشـــق به لاک قرمـــز را …

گریـــــه کردن بدون خجالـتــ…

نمــــــاز با چادر سفیـــــــد را…

درکـــ کردنش در تــــــوانتــ نیستــــ…

مــــن دختـــــرم…

چــرکــ نویس هیـــــــچ احســـــــاسی نمی شـــــوم

عکس نوشته دختر که داشته باشی

متن پر احساس برای دختر

دختر بودن

دختـــــــر که باشی .. دلت تنگ میشه

واسه خاطرات دور دستی ک ته ذهنت شنا میکنن و ناخوداگاه غرقشون میشی ،

و هیچکس حال اونموقعت رو نمیفهمه

مگه اینکه دنیای دخترونه تُ حس کرده باشه

عکس نوشته دختر که داشته باشی


(1) متن زیبا برای دخترم با جملات عاشقانه
متن زیبا برای دخترم با جملات عاشقانه در مورد فرزند دختر


(2) 80 عکس نوشته دخترونه فانتزی برای معشوق
80 عکس نوشته دخترونه فانتزی برای معشوق 3 - تــــــــوپ تـــــــــاپ


(3) عکس نوشته دختر که داشته باشی جملات
عکس نوشته دختر که داشته باشی جملات زیبا دختر یعنی - نورین بلاگ


(4) معرفی 18 فیلم جذاب و دیدنی این دهه درباره افراد دگرباش
مشکل از جایی شروع می شود که الایک و آن دختر خوب کم کم به هم علاقمند می شوند. همچنین بخوانید 10 فیلم سال 2019 که بینندگان دوست داشتند اما نظر منتقدان را جلب نکردند. 11. سرزمین خود خدا Gods Own Country 2017. این فیلم که در یورکشایر ا


(5) جملات زیبا در مورد فرزند دختر
جملات زیبا در مورد فرزند دختر


(6) مجموعه متن زیبا برای دختر کوچولوم
مجموعه متن زیبا برای دختر کوچولوم - تــــــــوپ تـــــــــاپ


(7) دانلود فصل دوم سریال لیسانسه ها 2
دانلود فصل دوم سریال لیسانسه ها 2 دانلود لیسانسه ها 2 با کیفیت HD دانلود رایگان سریال لیسانسه ها 2 با کیفیت 1080p دانلود لیسانسهها 2 با لینک مستقیم 720p


(8) 100 عکس بسم الله الرحمن الرحیم برای word باکیفیت بالا
100 عکس با کیفیت بالا بسم الله الرحمن الرحیم برای word در ادامه در کنار تصاویر زیبا و با کیفیت بسم الله الرحمن الرحیم برای word نظر شما عزیزان را به ذکر خواصی شگفت آور از این کلمه متبرک جلب میکنم.


(9) متن مادر به دختر متن عاشقانه برای
متن مادر به دختر متن عاشقانه برای فرزند دختر به مناسبت تبریک تولد و روز دختر


(10) متنهای زیبا در مورد دختر بودن عکس
متنهای زیبا در مورد دختر بودن عکس نوشته - تــــــــوپ تـــــــــاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =

دکمه بازگشت به بالا